پلاستیک ها-تعیین خواص مکانیکی دینامیکی

هدف از تدوین این استاندارد ارایه روشی برای تعیین مولفه‌های ذخیره مدول مختلط °L طولی او مدول مختلط برشی °G پلیمرها در فرکانس‌های ناپیوسته در گستره ۰/۵MHz الى ۵MHz است. این روش برای آزمون مواد با مدول‌های ذخیره در گستره ۰/۰۱GPa الى ۲۰۰GPa و با ضرایب اتلاف کمتر از ۰/۱ در فرکانس حدود ۱MHz مناسب است. برای مواد با اتلاف بالاتر به دلیل اعوجاج شکل موج خطاهای مشخصی در اندازه گیری سرعت ایجاد شده که کاهش آن‌ها با استفاده از روش‌هایی ممکن است که از دامنه این استاندارد بیرون است‌. با این روش آزمون اندازه گیری بر روی نمونه‌های کوچک با ابعاد ۵۰mm x۲۰ mm x۵ mm یا نواحی کوچک از نمونه‌های بزرگتر و یا از ورقه‌ها امکان پذیر است. بنابراین به دست آوردن اطلاعات همگنی یا ناهمسانگردی مدول‌ها در نمونه امکان پذیر است (به بند ۵-۱۰ مراجعه شود).