پلاستیک ها-آمیزه های قالب گیری تقویت شده و پیش آغشته -تعیین مقدار مواد فرار ظاهری

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشی برای تعیین مقدار مواد فرار ظاهری در نخ‌های پیش آغشته، نوارها، آمیزه‌های قالب گیری ورقه‌ای و پارچه‌ها است. این روش برای تمام الياف تقویت شده پیش آغشته تک راستایی و چند راستایی و تمام رزین‌های گرماسخت شبکه‌ای کاربرد دارد، مگر اینکه در مشخصات محصول غیر از این بیان شده باشد. اگر از الیاف آرامید به عنوان تقویت کننده استفاده شده باشد، در دمای آزمون، آب جذب شده توسط الیاف، همراه مواد فرار بیرون می‌رود که در این صورت باید مقدار مواد فرار با کم کردن مقدار آب تصحیح شود.
این روش برای الیاف تقویت شده پیش آغشته نشده کاربرد ندارد.
یادآوری - نتایج حاصل از این روش برای محصولات با شبکه پلی استر رزین پلی استر غیر اشباع از مقدار واقعی کمتر است.