پلاستیک ها-پلی ال ها- برای کاربرد در تولید پلی اورتان ها

این استاندارد ملی، براساس پذیرش استاندارد" بین المللی" ISO 15063:2011 تدوین شده است. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش تعیین عدد هیدروکسیل پلی ال‌ها با استفاده از طیف سنجی ۱NIR می‌باشد.
این استاندارد شامل موارد زیر می‌شود:
الف - تعاریف و روش‌های کالیبراسیون؛
ب- روش انتخاب مواد کالیبراسیون و روش جمع آوری و پردازش داده برای کالیبراسیون NIR؛
پ- معیار ایجاد، ارزیابی، و صحه گذاری روش کالیبراسیون NIR؛
ت- جابجایی نمونه، داده برداری و ارزیابی
یادآوری - دانستن عدد هیدروکسیل به منظور فرموله کردن مناسب پلی اورتان‌ها ضروری می‌باشد. این استاندارد برای تحقیق، کنترل کیفیت، آزمون و کنترل فرایند کاربرد دارد