چسب ها-روش تعیین استحکام اتصال در اتصالات پلاستیکی مهندسی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش اندازه گیری استحکام برشی و/یا کششی آزمونه‌های پلاستیک- پلاستیک اتصال یافته با چسب است که دارای طرح ویژه هستند. این روش برای تعیین رفتار ترکیبی کشش و برش اتصال کاربرد دارد. این مقادیر کشش یا برش برای مقاصد طراحی مفيد‌اند.