عوامل فعال در سطح (مواد غیر یونی) اندازه گیری پلی اتیلن گلیکول

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش اندازه گیری پلی اتیلن گلیکول و ماده فعال در سطح غیریونی (مشتقات) در الکل چرب و مشتقات الكيل فنل پلی اکسیلات می‌باشد. به طور کلی محصولات تجاری محتوی پلی اتیلن گلیکول، به عنوان محصولات فرعی هستند که از طریق روش ویبول ماده فعال در سطح غیریونی (مشتقات) و ناخالصی پلی اتیلن گیلکول اندازه گیری می‌شود.