شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات آن -واژه نامه

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه واژه‌ها و اصطلاحات کلی به کار رفته در صنعت شیلنگ است. این استاندارد شامل دو بخش است. بخش اول اصطلاحات شیلنگ و بخش دوم به اصطلاحات ملحقات شیلنگ اختصاص دارد.
یاد آوری- در این استاندارد واژه‌ها به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شده‌اند. هنگامی که یک واژه دارای یک یا چند واژه مترادف است، این واژه‌ها تیز آورده شده‌اند.