چسب ها-استحکام اتصالات چسبی برشی لب به لب در پلاستیک

1 - 1 هدف از تدوین استاندارد تعیین روش آزمونی برای تکمیل روش آزمون ASTM D1002 و گسترش کاربرد آن در اتصالات چسبی برشی تک لبه در اجسام چسبیده پلاستیکی سخت است. این روش آزمون برای ایجاد داده‌های مقایسه ای استحکام برشی برای اتصالات ساخته شده از چند پلاستیک مفید است. با استفاده از این استاندارد می‌توان با استحکام برشی چسبی لب به لب در اتصالات مختلف سازه ای و غیر سازه‌ای را تعیین نمود. با توجه به استفاده روز افزون از چسب‌هایی با مقاومت بالا در صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن این روش آزمون از اهمیت بسزایی برخوردار است. این استاندارد برای دماهای آزمون کمتر از دمای نرم شدن اجسام چسبیده مورد نظر کاربرد دارد و برای اجسام چسبیده ناهمسان گرد مانند چندلایه ای‌های پلاستیکی تقویت شده کاربرد ندارد.
1 - 2 مقادیر ذکر شده در واحد SI به عنوان استاندارد در نظر گرفته می‌شوند. مقادیر قرار گرفته در پرانتز تنها برای اطلاع هستند. این استاندارد بدان مفهوم نیست که موارد ایمنی مربوط به استفاده از آن را نیز در بر می‌گیرد. مسئولیت کاربر این استاندارد است که پیش از استفاده از آن موارد ایمنی و بهداشت مناسب کار را برقرار و قابلیت اجرای محدودیت‌های تنظیمی را معین کند.