تعیین حد زیست تخریب پذیری هوازی مواد پلاستیکی تحت شرایط کمپوست شدن کنترل شده

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش آزمونی برای تعیین حد زیست تخریب پذیری هوازی مواد پلاستیکی تحت شرایط کمپوست شدن کنترل شده با اندازه گیری میزان کربن دی اکسید تولید شده، با استفاده از روش وزن سنجی می‌باشد.
این روش برای حصول یک نرخ بهينه زیست تخریب پذیری با تنظیم رطوبت، هوادهی و دمای مخزن کمپوست شدن، طراحی ریزی شده است.
این روش برای مواد زیر کاربرد دارد:
- پلیمرها و کوپلیمرهای طبیعی و ایا سنتزی و مخلوط‌های آن‌ها
- مواد پلاستیکی حاوی افزودنی هایی نظیر رنگ بخش‌ها یا نرم کننده‌ها
- پلیمرهای انحلال پذیر در آب
- موادی که تحت شرایط آزمون از فعالیت میکروارگانیسم‌های موجود در مایه تلقیح ممانعت نمی‌کنند.