شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات آن

هدف از تدوین این استاندارد ارائه سه روش برای تعیین مقاومت شیلنگ‌های ساخته شده از پلاستیک یا لاستیک و ملحقات آن به خلا است.
ابعاد قابل کاربرد شیلنگ‌ها برای هر روش به صورت زیر است:
روش الف - برای شیلنگ‌های با قطر داخلی اسمی کوچکتر یا مساوی هشتاد میلی متر
روش ب - برای شیلنگ‌های با قطر داخلی اسمی بزرگتر از هشتاد میلی متر
روش ج - برای تمام ابعاد شیلنگ‌ها روش‌های الف و ب همچنین می‌توانند برای بررسی چسبندگی آستر داخلی شیلنگ به لایه تقویت کننده جداشدگی لایه‌ها در طول شیلنگ با دیواره سخت (یا ملحقات آن) بکار روند.