چسب ها - چسب های پوشش های پلاستیکی یا لاستیکی دیوار یا کف

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون برای اندازه گیری تغییرات ابعادی پوشش پلاستیکی یا الاستیکی دیوار یا کف که به یک سطح پایه متصل شده است، پس از فرسایش تسریع شده می‌باشد. این استاندارد در مورد پوشش‌های دیوار یا کف از جنس پلاستیک یا لاستیک کاربرد دارد. ولی عبارت "پوشش دیوار" شامل هیچ نوعی از کاغذ دیواری نمی‌شود.