شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی وملحقات آن با تقویت کننده های سیمی

هدف از تدوین این استاندارد، توصیف آزمون ضربان فشار با خم برای شیلنگ‌های لاستیکی و پلاستیکی هیدرولیک با سیم تقویت شده و ملحقات آن است. آزمون برای شیلنگ‌های هیدرولیک با فشار بالا و ملحقات آنها که تحت فشار ضرباتی هستند، کاربرد دارد.
این استاندارد ملی دو روش خم کردن شیلنگ و ملحقات آن را شرح می‌دهد، آزمون ضربان فشار واقعی در ISO 6803 شرح داده شده است.
یادآوری - شیلنگ‌های هیدرولیک و ملحقات آن اغلب در هنگام کار خم می‌شوند. بنابراین باید در طول آزمون آن را در نظر گرفت.