اندازه گیری مقدار پلی پروپیلن در مخلوط پلی پروپیلن -پلی اتیلن

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری مقدار پلی پروپیلن که به طور فیزیکی با پلی اتیلن با چگالی پایین (LDPE) مخلوط شده، با روش مادون قرمز می‌باشد.
این استاندارد برای فرایندهای بازیافت پلی پروپیلن با پلی اتیلن با چگالی پایین کاربرد دارد.
یادآوری - اندازه گیری‌های کمی نیازمند چندین مخلوط استاندارد در محدوده غلظت مورد نظر و نقاط ثابت خط پایه به خوبی تعریف شده، می‌باشد.
در بازیافت پلی پروپیلن و پلی اتیلن با چگالی پایین، دانستن خلوص مخلوط برای ویژگی‌های محصول نهایی و همچنین شرایط فرایند، اهمیت دارد. در بسیاری از موارد، دانستن اینکه ماده بازیافت شده بطور قابل قبولی عاری از آلاینده است، ضروری می‌باشد.