غلتک های با روکش لاستیکی یا پلاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات سختی اندازه‌گیری شده غلتک‌هایی با روکش لاستیکی یا پلاستیکی است.