غلتک های با روکش لاستیکی یا پلاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه طبقه بندی غلتک‌های با روکش لاستیکی و پلاستیکی براساس کیفیت یا معایب سطح و پرداخت سطح است.
این استاندارد برای روش آزمون اندازه گیری زبری سطح نیز کاربرد دارد.