غلتک های با روکش لاستیکی یا پلاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین طبقه‌های رواداری ابعادی غلتک‌های با روکش لاستیک یا پلاستیک و روش‌های آزمون اندازه گیری ابعاد است.