شیلنگ ها و تیوب های لاستیکی و پلاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی برای اندازه گیری میزان شکنندگی شیلنگ‌ها و تیوب‌های لاستیکی و پلاستیکی تقویت شده با منسوج در دمای پایین، با استفاده از آزمون له شدگی می‌باشد.
این استاندارد برای شیلنگ های با قطر داخلی کوچکتر و مساوی ۱۰۰mm کاربرد دارد.