ماشین آلات پلاستیک ها و لاستیک ها-خطوط اکسترودر و اکستروژن

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین کلیه خطرات بالقوه عمده، شرایط خطرناک و رویدادها مربوط به کلیه انواع اکسترودرهای ماردونیه پلاستیک و لاستیک، هنگامی که تحت شرایط استفاده نادرستی که توسط سازنده قابل پیش بینی است (به بند ۴ مراجعه کنید)، قرار می‌گیرند، می‌باشد.
این استاندارد برای سیستم‌های تغذیه زیر کاربرد دارد:
۱-۱ قیف
۲ - ۱ تغذیه تک غلتکی
۳ - ۱ تغذیه دو غلتکی
۴ - ۱ تغذیه کننده کمکی
و نیز برای تجهیزات جانبی زیر که بخشی از اکسترودر است یا به آن متصل می‌شود، کاربرد دارد
۵ - ۱ تعویض کننده‌های غربال
۶ - ۱ پمپ‌های مواد مذاب/ دنده ای
۷ - ۱ لوله‌ها و ماسوره‌های مواد مذاب
۸ - ۱ مخلوط کن های استاتیک
۹ - ۱ انتهای اکسترودر (قالب) که به ماده اکستروژن شده شکل اولیه می‌دهد.
یادآوری - این استاندارد، وسایل اندازه گیری را پوشش نمی‌دهد.
این استاندارد برای خطرات بالقوه ایجادشده توسط فراوری مواد که ممکن است منجر به ریسک حریق و یا رها شدن مواد مضر برای سلامتی شوند، کاربرد ندارد.
اکسترودر مطابق با این استاندارد، مانند مخزن تحت فشار تعریف شده در "راهنمای دستگاه تحت فشار " در نظر گرفته نمی‌شود.
اکسترودرها معمولا گازهای قابل انفجار تولید نمی‌کنند. در مواردی که فراوری مواد انجام می‌گیرد، ممکن است گازهای قابل انفجار ایجاد کنند، که در این حالت، راهنما94/9/EC در دستگاه، برای استفاده در "محیط‌های با پتانسیل انفجاری" باید به کار رود.
در این استاندارد به خطرات انفجار پرداخته نمی‌شود. این استاندارد برای اکسترودرهایی که قبل از تاریخ چاپ این استاندارد ساخته می‌شوند کاربرد ندارد.