لاستیک ها و پلاستیک های سلولی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش اندازه گیری عملکرد جذب و دفع دینامیکی مواد لاستیکی سلولی و پلاستیک‌های سلولی انعطاف پذیر و صلب با اندازه گیری قله شتاب کاهشی وزنه هنگام سقوط آن روی یک آزمونه است. این آزمون، در درجه اول به منظور اطمینان از کیفیت است، با وجود این، به دلیل کاربرد این نوع آزمون برای به دست آوردن داده‌های طراحی، یادآوری‌های بیان شده در پیوست الف به ملاحظات بعدی کمک می‌کند.
این روش فقط برای مواد مورد استفاده در بسته بندی کاربرد دارد.