شلنگ های لاستیکی و پلاستیکی-تعیین سایش آستر

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای تعیین سایش آستر شلنگ، هنگام عبور مقدار مشخص ماسه از آن است. این روش برای شلنگ‌های لاستیکی و پلاستیکی با قطر داخلی (20تا50)mm2که برای ماسه پاشی ، ساچمه پاشی و عملیات مشابه استفاده می‌شوند، کاربرد دارد. این روش ممکن است برای مقایسه مقاومت سایشی انواع مختلف شلنگ استفاده شود، اما برای تشخیص حداکثر سایش در یک شلنگ استاندارد استفاده نمی‌شود. مقایسه بهتر است در نوع و اندازه یکسان شلنگ انجام گیرد. نتایج حاصل از آزمون های انجام شده با انواع مختلف ماسه نباید با هم مقایسه شوند.