اندازه گیری شاخص خورندگی پلاستیک ها و پر کننده ها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای به دست آوردن رسانایی ویژه عصاره آبی حاصل از استخراج پلاستیک‌ها و پرکننده‌ها است. میزان این رسانایی می‌تواند به عنوان شاخصی از احتمال کلی خوردگی سطوح فلزی در تماس با این مواد، در شرایط جوی مرطوب، بر اثر فعالیت الکتروشیمیایی یا واکنش شیمیایی مستقیم در نظر گرفته شود؛ به این عدد شاخص خورندگی گفته می‌شود.
یادآوری - استاندارد ISO مشابه یا معادل وجود ندارد.
این استاندارد برای مقایسه پتانسیل خورندگی پلاستیک‌ها و پرکننده‌ها در محیط‌های مرطوب کاربرد دارد.
این استاندارد برای کارهای پژوهشی و ارزیابی کاربرد دارد.