کامپوزیت های ساخته شده از مواد سلولزی و پلاستیک های گرمانرم

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصه‌های پروفیل‌ها و قطعات نرده ساخته شده از مواد سلولزی و پلاستیک‌های گرمانرم (کامپوزیت‌های چوب پلاستیک یا کامپوزیت‌های الیاف طبیعی) است.
این استاندارد برای پروفیل‌ها و قطعات نرده در سیستم‌های غیر سازهای کاربرد دارد.
این استاندارد برای موارد زیر کاربرد ندارد:
الف) سیستم های امنیتی
ب) حفاظ های محیطی
پ) نرده‌های پلکانه و کاربردهایی با تحمل بار زیاد (باربر)
جزئیات مربوط به روش‌های آزمون ذکر شده در این استاندارد، به طور کامل در استاندارد 1-EN15534 آورده شده است.
یادآوری - در این استاندارد واژه WPC برای کامپوزیت‌های ساخته شده از مواد سلولزی و پلاستیک‌های گرمانرم به کار می‌رود.