لاستیک غیر ولکانیده استفاده از گرانروی سنج صفحه ای برشی

هدف از تدوین این استاندارد، ارایه روشی برای تعیین مقدار مونی تفاضلی لاستیک استایرن بوتادی ان پلیمر شده امولسیونی پر شده با روغن، بدون رنگدانه است.