تعیین نقطه ذوب پلی آمید

این استاندارد شامل دو روش برای تعیین نقطه ذوب پلی آمیدها می‏‌باشد .
" نقطه ذوب " كه به طور اختیاری تعیین می‏‌شود, در حقیقت در یك محدوده دمائی قرار دارد كه برای هموپلیمرها1 این محدوده فقط چند درجه حرارت را در بر می‏‌گیرد.
درحالی كه تعیین نقطه ذوب برای شناسایی هموپلیمرهای پلی آمید مفید می‏‌باشد.
در مورد كوپلیمرها كه نقطه ذوب آن‌ها ممكن است در محدوده وسیع‌‏تری از دما قرار گیرد كاربرد كمتری دارد.
در دو روش آزمون شرح داده شده در این استاندارد نتایج حاصل از هر یك از آزمون‏‌ها به هم نزدیك بوده و توافق كامل دارند.
استفاده از روش‏‌های مغایر با دو روش شرح داده شده در این استاندارد ممكن است نتایج بسیار متفاوتی ارائه دهند.