شیلنگ های لاستیکی یا پلاستیکی و ملحقات آن ها-ضربان فشار

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون ضربان بدون خمش شیلنگ‌های لاستیکی یا پلاستیکی هیدرولیکی و ملحقات آن‌ها، درهردو فشار ضربه بالا و پایین، می‌باشد. آزمون فشار بالا در فشار بیش از 3MPa و آزمون فشار پایین در فشارهای ۱/۵MPa تا ۳MPa انجام می‌شود. این روش آزمون، برای ملحقات شیلنگ‌های هیدرولیکی که در حین کار در معرض فشارهای ضربانی قرار می‌گیرند و در الزامات محصول گنجانده شده است، کاربرد دارد.
یادآوری - روش‌های آزمون ضربه با خمش در استاندارد ملی ۱۴۹۸۴ با عنوان "شیلنگ‌های لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات آن با تقویت کننده های سیمی آزمون ضربان هیدرولیک - باخم" آمده است.