لاستیک ها و پلاستیک های سلولی-تعیین ابعاد خطی-روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد مشخص کردن خصوصیات، انتخاب تجهیزات اندازه‌گیری و روش تعیین ابعاد خطی ورق‌ها، بلوک‌ها یا آزمونه‌های فرآورده‌های سلولی (صلب و انعطاف پذیر) است.