تجزیه شیمیائی رزینهای اوره فرم آلدئید، تیواوره فرم آلدئید و ملامین فرم آلدئید

این استاندارد روشی برای شناسائی رزین‌های اوره فرم آلدئید, تیواوره فرم آلدئید و ملامین فرم آلدئید و همچنین مواد و اشیا قالب‏گیری آمنیوپلاستیك را ارائه می‌‏دهد .
در این استاندارد ابتدا بوسیله آزمون‌هایی ابتدایی مواد مورد آزمون از طرفی از نقطه نظر به وجود آمدن آمونیاك, فرم آلدئید و یا آمین در اثر حرارت دادن مواد و از طرف دیگر از نقطه ‏نظر موجود بودن ازت و یا گوگرد در این مواد مورد بررسی قرار می‏‌گیرد.
سپس بوسیله روش‌های شناسایی مخصوص فرم آلدئید, اوره, تیواره و ملامین تحت آزمون قرار گرفته و بالاخره اوره, ملامین و تیواره بطور كمی تعیین می‌‏شوند .