تعیین مقاومت برشی پلاستیکهای اسفنجی سخت

این استاندارد روش تعیین مقاومت برشی پلاستیك‌های اسفنجی سخت را هنگامی‌ كه نمونه بین دو صفحه فلزی قرار گرفته است مشخص می‌سازد.