روش تعیین مقدار مواد فرار در مواد قالب‌گیری آمینوپلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه‌گیری مواد فرار(به خصوص آب) در مواد قالب گیری آمینو پلاستیک به وسیله خشک کردن در گرم‌خانه می‌باشد.
این استاندارد در صنعت زغال سنگ جهت مقایسه زغال سنگ‌ها کاربرد دارد.