روش آماده‌سازی نمونه و تهیه مایع آزمون استخراجی جهت آزمون پلاستیکهای مورد مصرف در پزشکی

هدف از تدوین این استاندارد تهیه مایعات آزمون استخراجی از پلاسیتك‌‏های مورد مصرف در پزشكی جهت آزمون‌‏های مختلف شیمیایی و بیولژیكی می‏‌باشد.