روش آزمون حد قابل قبول یون آمونیوم در مایع استخراجی پلاستیکهای مورد مصرف در پزشکی

هدف از تدوين اين استاندارد سنجش يون آمونيوم در مايع استخراجی پلاستيكهای مورد مصرف در پزشكی میباشد.