روش تعیین PH دیسپرسیونهای پلاستیکی در آب

این استاندارد روش اندازه گیری PHدیسپرسیون‌های پلاستیكی در آب را در بر می‌گیرد.
این روش برای كلیه دیسپرسیون‌های آبی پلیمرها و كوپلی مرها قابل استفاده می‌باشد.