روش آزمون تعیین درصد رطوبت موجود پلیمر جاذب

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش آزمون برای تعیین درصد رطوبت موجود پلیمر جاذب است .