روش آزمون تعیین ظرفیت نگهداری مایع در پلیمر جاذب

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش آزمون برای تعیین نسبت اندازه ذرات در پلیمر جاذب پودری شكل است.