روش آزمون تعیین ظرفیت جذب پلیمر جاذب

هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روش آزمون برای تعيين ظرفيت جذب پليمر جاذب بعد از يك زمان معين غوطه وری در مايع آزمون است.