روش آزمون تعیین زمان نفوذپذیری پلیمر جاذب

هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روش آزمون برای تعيين زمان نفوذپذيری پليمر جاذب است .