روش آزمون تعیین چسبندگی ذرات پلیمر جاذب

هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روش آزمون برای تعيين ميزان چسبندگی پودر جاذب است.