روش آزمون تعیین ارزش گردابی پلیمر جاذب (زمان ژل شدن)

هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روش آزمون برای تعيين مدت زمان حالت گردابی پليمر جاذب است .