شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات آن- آزمون هیدروستاتیک

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش‌های آزمون هیدروستاتیک شیلنگ‌های لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات شیلنگ است، این استاندارد شامل روش‌های تعیین پایداری ابعادی نیز می‌باشد