شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی-اندازه ها،حداقل و حداکثر قطر داخلی و رواداری های مربوط به طول

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین اندازه شیلنگ‌های لاستیکی و پلاستیکی و حداقل و حداکثر قطر داخلی مجاز شیلنگ‌ها است.
این استاندارد همچنین رواداری‌های مربوط به طول شیلنگ‌های لاستیکی و پلاستیکی برای مصارف صنعتی و خودرو را تعیین می کند. در صورتی که رواداری‌ها و قطرهای ویژه یک فرآورده در استاندارد مربوطه موجود نباشد، از این استاندارد استفاده می‌شود .