روش آزمون اندازه گیری PH پلیمر جاذب

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش آزمون براي اندازه گيری PH پليمر جاذب است.