روزش تهیه محلول کلرید سدیم 9 درصد وزین وزنی برای آزمون‏های پلیمر جاذب

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش تهيه محلول كلريد سديم 0/9درصد (وزن/ وزن) است.