روش آزمون تعیین منومر آزاد در پلیمر جاذب

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش آزمون برای تعيين منومر آزاد (آكريليك اسيد) در پليمر جاذب با استفاده از 2 HPLC