ظروف پلاستیکی نگهدارنده مایعات سوختی-ویژگیها و روشهای آزمون

هدف از تدوین این استاندارد طبقه بندی، تعیین ویژگی‌ها، نمونه برداری، روش‌های آزمون، بسته بندی و نشانه گذاری ظروف پلاستیکی نگهدارنده مایعات سوختی مانند بنزین، نفت سفید و گازوئیل است. گنجایش این ظرف بیست لیتر می‌باشد و جنس این ظروف پلاستیکی معمولا از پلی اتیلن با چگالی زیاد است.
یادآوری - پیوست الف مشخصات پلی اتیلن با چگالی زیاد را نشان می‌دهد.