شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات آن برای دستگاه توزیع سوخت -ویژگی ها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین حداقل الزامات و روش‌های آزمون برای تصدیق سه نوع شیلنگ در دو گرید؛ و دو طبقه ملحقات شیلنگ مورد استفاده در دستگاه توزیع سوخت است.
این استاندارد برای سوخت‌ها شامل سوخت‌های اکسیژن‌دارشده (ترکیبات اکسیژن دار شده تا حداکثر ٪۱۵) کاربرد دارد.
این استاندارد برای سوخت‌های گاز طبیعی فشرده (CNG) و سوخت‌های گاز نفتی مایع (LPG) کاربرد ندارد.
در این استاندارد، شیلنگ و ملحقات آن (مجموعه شیلنگ) برای مصرف در گستره دمایی بین°۳۰C- و °۵۵C+ برای طبقه دمایی معمولی، و گستره دمایی بین °۴۰C- و °۵۵C+ برای طبقه دمایی پایین در فشار کاری کمتر یا مساوی ۱۶bar در نظر گرفته شده‌اند.
به عنوان بخشی از گواهی جایگاه توزيع جدید، توصیه می‌شود نمونه‌های سوخت حداقل ۸ هفته بعد از اولین استفاده از تجهیزات، مطابق با استانداردهای EN228 و EN590 به منظور تعیین میزان گوگرد آزمون شوند.