تعیین خلوص مواد به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی -روش آزمون

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد تعیین خلوص مواد با خلوص بیش از ۹۸/۵ درصد مولی، با استفاده از سیستم گرماسنج روبشی تفاضلی و با استفاده از فرمول وانت هوف است.
1 - 2 این استاندارد برای موادی که دارای پایداری حرارتی و نقطه ذوب مشخص در دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی هستند، کاربرد دارد.
1 - 3 تعیین خلوص با استفاده از این روش آزمون، فقط زمانی کاربرد دارد که ناخالصی در مذاب حل می شود و در بلور نامحلول است.
یادآوری 1- تا کنون هیچ استاندارد ISO معادل این استاندارد تدوین نشده است.
1 - 4 گستره دمایی ذوب یک آمیزه، با افزایش ناخالصی، پهن‌تر می‌شود.این پدیده تقریبا با معادله وانت هوف برای تنزل نقطه ذوب توصیف می‌شود. اندازه گیری و ثبت جریان گرمایی خودبخودی آزمونه به صورت تابعی از دما حین این فرایند ذوب، یک روش عملی برا ایجاد داده هایی مناسب برای آنالیز بوسیله معادله وانت هوف است.
1 - 5 نتایج بدست آمده شامل خلوص نمونه (بر حسب درصد مولی)، دمای ذوب شكل خالص جزء اصلی آمیزه (بر حسب کلوین)، آنتالپی ذوب (بر حسب ژول در مول) است.
1 - 6 معمولا، تکرار پذیری این روش با کاهش میزان خلوص نمونه کاهش می‌یابد. چنانچه میزان خلوص ماده اصلی تشکیل دهنده ترکیب یا آمیزه کمتر از ۹۸/۵ درصد مولی باشد، یا در صورتی که مقدار آنتالپی (C) افزایشی از ۲۰ درصد آنتالپی ذوب واقعی تجاوز نماید، این روش نتایج غیر منطقی ارائه می‌کند.
1 - 7 این روش قابلیت کاربرد در کنترل کیفیت، تحقیق و ارزیابی محصول را داراست. این روش بر تئوری وانت - هوف استوار است.