لاستیک ولکانیده یا گرمانرم تعیین مانایی فشاری در دماهای محیط

هدف از تدوین این استاندارد تعیین مشخصه‏‌های مانایی فشاری لاستیك‏‌‏‏‏های ولكانیده و گرمانرم در دماهای محیط، بالا یا پائین است.
این استاندارد دربرگیرنده روش‏‏‌هایی است كه برای اندازه‌‏گیری قابلیت لاستیك دارای سختی در محدوده 10 تا IRHD1 95 برای حفظ خواص الاستیك در دماهای معین، پس از فشردگی طولانی در كرنش ثابت (كه ممكن است 25 درصد باشد) و درشرایط خاص بكار می‏‌رود. برای لاستیكی با سختی بیش از IRHD 80 كرنش فشاری كمتری استفاده می‏‌شود. كرنش15 درصد برای سختی اسمی در محدوده IRHD 89-80 و كرنش 10 درصد برای سختی اسمی IRHD 95-90 بكار می‏‌رود.
یادآوری 1 ـ هنگامیكه لاستیك تحت فشار قرار دارد تغییرات فیزیكی یا شیمیائی می‌‏تواند در آن، بوجود آید كه این امر مانع از بازگشت لاستیك به ابعاد اولیه‌‏‏‏اش پس از آزاد شدن نیروی تغییر شكل دهنده می‏‌شود. نتیجه حاصل، مانایی لاستیك است كه مقدار آن به زمان و دمای فشردگی و نیز به زمان و دمای بازگشت بستگی دارد. در دماهای بالا، تغییرات شیمیائی اهمیت بیشتری یافته و منجر به مانایی دائم می‌گردد كه می‌تواند پس از بازگشت آزمونه‌‏ها در دمای استاندارد اندازه‏‌گیری ‏شود. در دماهای پائین، تغییرات ناشی از آثار سخت شدن بدلیل انتقال شیشه‌‏ای یا تبلور غالب می‏‌گردد و از آنجا كه آثار این پدیده با افزایش دما معكوس می‌گردد، ضروری است كه تمام اندازه گیری‏‌ها در دمای آزمون انجام شود ( به بند 2-2 رجوع شود ).
یادآوری 2 _ راهنمای استفاده از دقت نتایج در پیوست اطلاعاتی الف و نتایج مانایی فشاری در دمای 25- و 100 درجه سلسیوس بدون استفاده از روان كننده در پیوست اطلاعاتی ب ارائه شده است.