لاستیک ولکانیده یا گرما نرم -تعیین اثر مایعات

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش اثر مایعات در لاستیک ولکانیده یا گرمانرم است. در این استاندارد روش‌های ارزیابی مقاومت لاستیک ولکانیده گرمانرم در برابر اثر مایعات با اندازه گیری خواص لاستیک‌ها قبل و بعد از غوطه وری در مایعات آزمون بیان می‌شود. مایعات مورد نظر شامل مایعات مورد استفاده فعلی نظیر مشتقات نفتی، حلال های آلی و واکنشگرهای شیمیایی، همانند مایعات آزمون مرجع هستند.