خمیرکاغذ بازیافتی– تخمین مواد چسبنده و پلاستیک ها

این استاندارد روشی برای تخمین مواد چسبنده و پلاستیک‌ها در خمیر کاغذ بازیافتی را تعیین می‌کند، این استاندارد برای تخمین لکه و تراشه قابل مشاهده طبق استاندارد ملی ایران و یا برای ناخالصی‌های قابل مشاهده در خمیر کاغذ بازیافتی قابل طبق استاندارد ملی کاربرد ندارد.
این روش فقط آن دسته از مواد چسبنده و پلاستیک که روی یک غربال با منافذ مشخص باقی می‌ماند، در بر می‌گیرد. باید توجه نمود که این مقدار مواد چسبنده و پلاستیک‌ها احتمالا در بر گیرنده مقدار واقعی آن‌ها در یک نمونه آزمونی نیست.