مواد پلاستیک اندازه گیری مقدار کلر در پولیمرها و کوپولیمرهای وینیل کلراید

این استاندارد اندازه گیری مقدار کلر را در پولیمرها و كو پوليمرهای وينيل كلريد که ماده پلاستیکي کننده و مواد افزودنی نداشته باشند بدو طريق زیر شرح می دهد.
- روش الف (اشتعال در يك پمپ)
- روش ب (اشتعال در يك بالن)