مواد پلاستیک اندازه‌گیری نشست رنگها

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين قابليت نشت رنگ‌ها از يك ماده پلاستيكی به ماده ديگری كه در تماس با كامل با آن قرار گرفته است می‌باشد.